UN AVENC CURIÓS: L’AVENC DE LES FONTS DEL RITORT (Ripollès)

Jaume Serrate i Plans, un dels fundadors de la SIS del CE de Terrassa, observava el diumenge 1 de maig d’enguany des de la Collada Fonda un brusc enfonsament del terreny al vessant sud del Costabona, més amunt de les fonts del Ritort, a l’esquerra d’unes mines abandonades. No podia ser altra cosa que un nou forat precisament en una zona que no destaca gaire per l’existència de cavitats. 

Avisà al Salvador Vives i el diumenge següent, junt amb l’Eduard Badiella i el Jenar Indurain es traslladaren tots encuriosits a veure de què es tractava aquest enfonsament. 
En menys de mitja hora des del cotxe, arribaren a la boca i pogueren observar un gran forat, obert recentment, on l’aigua que queia des de la boca es perdia pel fons de tot. L’Eduard va començar a baixar però la corda era curta, sols de 18 m i, a més, s’instal·là al llavi superior. O sigui, que es decidí tornar-hi un altre dia amb més material. 
El dijous següent, dia 12 de maig, Gemma Pirla, Jenar Indurain, Joan Pladeveya i Efren Gaitán tornaren a la cavitat i baixaren fins el fons. Total, 24 metres, i a baix de tot, una dutxa constant. Al fons, un gran tap de terra i pedres produït per l’ensorrament impedeix la progressió. I al cap de dos dies, se’n va fer la topografia.  Segons Gemma Pirla, geòloga, la cavitat es troba en un terreny generalment d’esquistos amb algunes escames de calcàries dolomititzades. La cavitat s’obre en una zona de dolomies, aprofitant el contacte amb els esquistos. Més avall de la cavitat hi ha una dolina que fa pensar que les dolomies estan prou carstificades. 
En resum, un nou avenc a la zona del Costabona. 

El Jaume Serrate, l’Eduard i el Jenar

Arribant a l’avenc de les Fonts del Ritort

L’Eduard mirant l’avenc
El Salva baixant

L’Eduard explorant

Surgència

            2a sortida. 12 de maig 2011

Salvador Vives i Jorba 

(Nota: al proper butlletí cel CET sortirà un article sobre aquesta cavitat i un altre de més extens a l’Arxiu).